Under en längre tid så har tiggarna varit på tapeten och frågan om deras existensberättigande har debatterats. Många röster har hörts om att förbjuda tiggeri på allmän plats, medan vissa gått så långt som att vilja förbjuda tiggare överhuvud taget.

Att lagstifta i frågan har visat sig vara en delikat uppgift och många har menat att ett förbud mot tiggeri endast skulle vara en kortsiktig lösning som blott skulle förskjuta problemet, inte lösa det. Kort sagt: får man inte tigga på ett ställe, så gör man det på ett annat.

Polisen är nu trött på det eviga velandet. Som verkställande myndighet behöver man tydliga direktiv för att kunna utföra sitt arbete. Polisledningen har därför stiftat en egen lag gällande tiggeriet. Lagen kommer att träda ikraft med omedelbar verkan och säger i korthet att all form av tiggeri kommer att vara förbjudet utan motprestation.

I stort innebär det att du får be om pengar, men att du samtidigt måste erbjuda något i retur till mottagaren, t.ex en teckning. Lagen säger ingenting om kvaliteten på teckningarna, så risken finns att vi kommer att få se en hel del fula teckningar.

Tiggare får erbjuda teckningar av ospecificerad kvalitet

Ebba Morän på konstnärernas samfällighet tycker att det är högst olyckligt att det inte skrivits in ett kvalitetskrav i den nya lagen. Hon säger att konstnärerna arbetar dag och natt, många gånger utan betalning för att skapa förstklassiga konstverk. Deras arbete kommer nu att drunkna i billiga teckningar vars enda syfte är att dra in pengar till mat.

Som förslag på alternativ till att sälja teckningar, så föreslår Ebba Morän att man kan gå ut i skogen och plocka kottar. Hon tror att många skulle vara intresserade av att köpa sådana med rätt marknadsföring. Hon kan inte direkt ge något förslag på användningsområde, men tycker inte att det är relevant, eftersom det beror vad man skall ha dem till.

– Det är ju köparen som skall bestämma vad som skall hända med kottarna.

Ebba Bonde på skogsvårdsstyrelsen vänder sig starkt emot förslaget att plocka kottar, eftersom det skulle innebära att det inom en väldigt snar framtid inte kommer att finnas en endaste kotte kvar i skogen. Hon säger att konsekvenserna av denna dränering skulle bli fasansfulla.

Först skulle ekorrarna ta slut, eftersom de lever av kottar. Då skulle älgarna, som normalt käkar ekorrar till frukost, få gå hungriga fram till lunch. Hungriga älgar är verkligen inte något att leka med, så när älgarna upptäcker att de står utan lekkamrater, då kommer de att bege sig mot städerna.

– Städerna kommer att svämmas över av hungriga älgar som inte har någon att leka med, säger Ebba Bonde.

Hungrig älg som har intagit trädgård

Regeringen tar hotet från älgarna på allvar. De planerar att lägga till ett tillägg till polisens nya lag om tiggeri. Formuleringen kommer att bli något i stil med följande:

"Tiggeri kommer likväl att vara tillåtet utan motprestation om det visar sig att motprestationen skulle innebära fara för allmänheten."

Polisen tar hotet från regeringen på allvar och planerar att lägga till ett eget tillägg:

"Om faran för allmänheten kan avhjälpas med stängsel eller dylik anordning, skall kravet på motprestation dock upprätthållas."

Som svar på detta tillägg kommer regeringen att stifta en ny lag:

"Älgar som inte begått något brott, får inte stängas in eller hindras genom stängsel eller dylik anordning".

Polisen tycker att det är ytterst olämpligt av regeringen att ägna sig åt denna form av juridisk pajkastning. Polisen kommer istället att lägga stora resurser på att punktmarkera alla älgar. Älgarna kommer i praktiken att vara chanslösa.

– Minsta snedsteg och vi syr in dem direkt, säger tillförordnade rikspolischef Sven Dufva.

Justitieminister Håkan Hellström är nöjd med att polisen tar sitt uppdrag på allvar och kommer att avsätta 2 miljarder kronor för punktmarkering av älgar i nästa budget.