Håll koll på paragraferna när du skall tigga

Med anledning av den nya lagen om tiggeri, så kan det behövas lite klargöranden vad det egentligen är som gäller. Huvudprincipen är att tiggeri nu kräver någon form av motprestation. Viktigt att notera är dock att motprestation inte krävs när en stad svämmas över av hungriga älgar.

Lagens tillämpningsområde

1 § Med Tiggeri avses i denna lag att en person systematiskt ber andra personer om gåvor. Begäran kan vara direkt:

"Snälla, skänk en slant så att jag kan köpa knäckebröd"

Begäran kan också vara indirekt i form av att man passiv sitter lutad mot en husvägg med en skål framför sig i syfte att erhålla pengar.

2 § För att en person skall få emottaga en gåva vid tiggeri, så måste vederbörande genomföra någon form av motprestation i gengäld. Godkända motprestationer är:

  • Ge en produkt till givaren (t.ex en handgjord teckning)
  • Utföra en tjänst åt givaren (t.ex gå och handla)
  • Underhålla givaren (berätta en bellmanhistoria)

Godkänd teckning som motprestation

3 § Följande motprestationer är inte tillåtna:

  • Ge otillräckliga produkter (teckningen är inte färdig)
  • Utföra olagliga tjänster (handla utan att betala i kassan)
  • Enbart säga tack (måste minst vara "tack SÅ MYCKET" eller "tack SKALL DU HA")

4 § Den som bryter mot någon av punkterna i 3 § skall dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Är brottet grovt, så skall man dömas till fängelse i högst 2 år. Är brottet synnerligen grovt, så skall man dömas till fängelse i högst 4 år.

Förmildrande omständigheter kan vara att man inte känner till lagen (gäller endast under en övergångsperiod och vid högst ett tillfälle).

Försvårande omständigheter kan vara att man systematiskt tigger av samma person, på samma plats eller på samma klockslag.

I fängelset är det förbjudet att tigga

Brottet är att betrakta som grovt när tiggeriet försvårar eller hindrar andra människor i sina normala aktiviteter, såsom att handla eller att förflytta sig.

Brottet är att betrakta som synnerligen grovt när tiggeriet kan anses vara den huvudsakliga inkomstkällan för tiggaren OCH

  • inget försök till annan försörjning har gjorts
  • inget försök till att förändra sin livssituation har gjorts
  • tiggeriet är ett självändamål (man har inte för avsikt att göra något annat än att tigga)

Tillägg till lagen vid speciella förutsättningar

5 § Oavsett vad som sägs i tidigare paragrafer, så skall tiggeri utan motprestation vara tillåtet OM det visar sig att motprestationen skulle innebära fara för allmänheten. Till fara för allmänheten räknas:

  • Om motprestationen direkt eller indirekt förorsakar att städerna svämmas över av hungriga älgar. T.ex genom att tiggaren plockar skogen ren på kottar, något som leder till att ekorrarna dör ut, vilket i sin tur ger brist på föda åt älgarna, som då väljer att bege sig mot staden på jakt efter mat.

Älg som kan bli farlig vid felaktig motprestation

6 § Oavsett vad som sägs i 5 §, så skall kravet på motprestation likväl upprätthållas om faran för allmänheten kan avhjälpas med stängsel eller dylik anordning.

7 § Oavsett vad som sägs i 6 §, så får älgar som inte begått något brott inte stängas in eller hindras genom stängsel eller dylik anordning.

8 § Om tiggeriet sker på samma plats under minst en månads tid, så är personen som tigger att betrakta som byggnad. Vederbörande måste då ha bygglov för att kunna fortsätta med sitt tiggande. För att bygglov skall kunna beviljas i sådana fall, så krävs det att tiggaren använder skål.

Godkänd skål för tiggeri